Historie a současnost školy

První zmínka o existenci školy ve Dvorcích je zaznamenána v obecní kronice ze 16. století. Další údaje o dvoreckém školství jsou velmi strohé a pocházejí převážně z obecních kronik. První dochovaná školní kronika pochází z roku 1874. V roce 1875 navštěvovalo tehdejší školu 519 žáků. V současné době sídlí škola v budově z roku 1930 na ulici Olomoucké č. 336. Výstavba této budovy byla zahájena v roce 1929 a vyučování započalo dne 28. září 1930. Náklady na vybudování školy byly 1 700 000,-Kčs. Na výstavbu školy přispěl částkou sto tisíc korun také T.G.Masaryk, jehož busta je umístěna v přízemí školní budovy.  

Po skončení války bylo vyučování zahájeno dne 1. září 1945. Ředitelem obecné školy se stal pan Zdeněk Černý a školu tehdy navštěvovalo pouze 11 žáků. Ředitelem měšťanské školy byl pan Josef Palas a vyučování zahájil se třemi žáky.          

Nejvíce žáků navštěvovalo školu v letech 1961-1965, kdy bylo ve škole přes 400 žáků. Ve školním roce 1962/1963 dosáhl počet žáků 499.
Od roku 1966 docházelo ke střídavému mírnému poklesu a opětovnému nárůstu v počtu žáků, ale jejich počet již nikdy nepřekročil hranici 400. Po roce 2000 dochází v místní škole k trvalému poklesu počtu žáků. V současné době navštěvuje školu asi 150 žáků. Škola má celkem 32 zaměstnanců a ředitelkou je od roku 2012 paní Mgr. Olga Vlachová.          

Od 1. ledna 2003 přešla naše škola do právní subjektivity. Stala se příspěvkovou organizací a došlo k integraci základní školy, mateřské školy a její stravovny, stravovny základní školy a zvláštní školy. Zvláštní škola byla organizována jako speciální třída při základní škole. V důsledku migrace obyvatelstva došlo k výraznému snížení počtu žáků této třídy a její činnost byla v červnu 2008 ukončena.  

Provoz naší základní školy je v současné době umístěn na ulici Olomoucké 336 (základní škola), Olomoucké 353 (mateřská škola a její stravovna) a Olomoucké 55 (školní družina a školní jídelna). Tato budova je budovou bývalého soudu.  

V hlavní budově základní školy je celkem 13 učeben. V současné době máme jednu specializovanou nově vybavenou počítačovou učebnu, ve které je patnáct počítačů a v učebně je instalována interaktivní tabule. Ostatní třídy byly v průběhu prázdnin roku 2011 vybaveny novými lavicemi a židličkami. Rovněž došlo k výměně tabulí, osvětlovacích těles, podlahových krytin a koutků s umývadly. Toto vybavení a obnova byla hrazena z prostředků Regionální rady pro Moravskoslezsko. Pro další zkvalitnění výuky byly zabezpečeny ještě další interaktivní tabule, které jsou umístěny ve všech třídách.  Vyučující mají k dispozici ve všech třídách audiovizuální techniku.            

Prostředí školy zpříjemňují práce žáků, kterými jsou vyzdobeny učebny i ostatní prostory školy. 
 

skola1
skola2
skola3
skola4
skola-historie
skola5
skola7
skola6
skola8
skola-soucasnost