Informace pro rodiče

Přihlašování a odhlašování

 1. ve ŠD je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, která řídí a kontroluje práci,

 2. vedoucí vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáka, předávání informací zákonným zástupcům (rodičům), vyřizování námětů a stížností,

 3. přihlašování a odhlašování žáka je prováděno na základě písemného souhlasu zákonných zástupců (rodičů) žáka,

 4. přihlašování je prováděno na základě Přihlášky do ŠD, odhlašování na základě Odhlášky ze ŠD (viz. příloha č. 2)

 5. o zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy; při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.

Výše úplaty

 1. ředitel školy touto směrnicí stanoví výši úhrady (příspěvek zákonných zástupců žáka) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD a to částku 100 Kč měsíčně za jednoho žáka (účinnost od …..)

 2. tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do ŠD, 

 3. úplata může být snížena nebo prominuta žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,

 4. úplata může být dále snížena žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena,

 5. úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce žáka prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce; dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

 6. dítě nebo žák nehradí platbu v daném měsíci v případě, že nenavštěvoval školní družinu celý měsíc ze zdravotních důvodů.

Podmínky úplaty

 1. úplata je splatná předem, poplatek za ŠD je 100 Kč měsíčně za žáka

 2. platba musí být uhrazena ve dvou splátkách:

 • za období 1. pololetí školního roku do konce měsíce září – 500,-Kč

 • za období 2. pololetí školního roku do konce měsíce ledna – 500,-Kč

 • poplatek za ŠD lze také uhradit jednorázově (září – červen) a to 1000,-Kč do konce měsíce září
 • na účet školy 1850259339 / 0800

pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce; ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

Výňatek ze směrnice - poplatky v ŠD.