Výchovné poradenství

KONTAKT

tel.: 554 745 491
e-mail: kd.uc@zsdvorce.cz

Konzultace: po dohodě kdykoliv.

Výchovný poradce plní ve škole především tyto úlohy :

  • Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahy mezi žáky a učiteli apod. 
  • Pomáhá se začleněním do výuky žáků se specifickými poruchami učení a zdravotními problémy.
  • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu, problémy doma, narušování osobního bezpečí.
  • Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání, kam jít po ukončení ZŠ, jít studovat nebo se vyučit.

Na naší škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie), ADHD, poruchami koncentrace nebo pomalým pracovním tempem, s tělesným postižením.

Vývojové poruchy učení se u žáků snažíme zachytit co nejdříve, a proto úzce spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Bruntále a s SPC Bruntál.

Žáci se specifickými poruchami jsou integrováni do běžných tříd, vzdělávají se (pokud je to doporučeno) podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na tvorbě IVP se podílí třídní učitel, vyučující jednotlivých předmětů, rodiče a pedagogicko - psychologická poradna. Žádost o IVP musí podat rodiče žáka.

K žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení je také přistupováno individuálně. Tolerujeme obtíže, uplatňujeme doporučení pedagogicko - psychologické poradny.