Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Své působnosti vykonává podle § 167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s přijatým vlastním jednacím řádem. 

Školská rada plní především tyto úkoly

 • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, 
 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada působí na naší základní škole od 10.4.2006. Má šest členů s tříletým mandátem. V současnosti pracuje ve složení členů:

 • Božovská Jiřina (zástupce rodičů)
 • Bureš Dan (zástupce rodičů)
 • Božovský Jan (zástupce obce)
 • Šmahelová Zdeňka (zástupce obce)
 • Birová Markéta (zástupce školy)
 • Kasperlíková Lenka (zástupce školy)

Důležitým prvkem činnosti školské rady je projednávání námětů a připomínek, které členové školské rady za sebe, resp. za komunitu, kterou zastupují, pravidelně předkládají k projednání školské radě. Nabízí se nám tak další možnost pro ovlivňování života školy a také příležitost ke zlepšování vzájemné informovanosti, prohlubování důvěry a spolupráce zejména mezi rodiči a pedagogickými pracovníky školy.

Své náměty a připomínky v tomto směru můžete předkládat prostřednictvím svých zástupců ve školské radě, nebo můžete využít náš e-mail: skolska.rada@zsdvorce.cz